w tym: obronę oskarżonego w procesie karnym, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i przed sądem, reprezentację pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego, sporządzanie środków zaskarżenia (apelacji, kasacji, zażaleń) i pism procesowych;